Bijbelavonden

‘Mijn Woord blijft in eeuwigheid’

Het afgelopen werkjaar hebben we met veel plezier gewerkt aan het evangelie volgens  Marcus. De avonden vonden plaats in het Parochieel Centrum Mariaschool (PCM) te Zutphen. Dit nieuwe jaar gaan we aan de slag met het evangelie van Lucas.

Vanaf de eerste zondag van de Advent zal dit evangelie ook centraal staan in de liturgie, het zogenaamde C – Jaar. We zullen belangrijke delen uit Lucas bespreken, zoals o.a. de lofzangen, de parabels, de maagd Maria, de aankondiging van – en de geboorte van Johannes de Doper en Jezus, en voor wie was in die tijd dit evangelie bedoeld? Ook zullen we daar waar het zich aandient koppelingen maken met het Oude Testament.  Het beloven weer boeiende avonden te worden.

Opnieuw zullen we in het PCM, Tengnagelshoek 6 te Zutphen samenkomen. Afgelopen jaar waren voornamelijk de Zutphense parochianen deelgenoot, maar natuurlijk zijn alle parochianen welkom.

Voor informatie en/of deelnemen kunt u terecht bij Paula Wensink, telefoon 0645558926. De avonden starten telkens om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. De avonden vinden plaats op dinsdagen, de eerste is op 9 oktober.
Diaken ten Bruin zal de avonden ook dit jaar verzorgen.