Breed Parochieel Team (BPT)

door Jaap van Kranenburg,  pastoraal werker, namens het pastoraal team

 

Afgelopen maand is in Borculo de gezamenlijke startviering geweest ter gelegenheid van het nieuwe pastorale werkjaar. We hebben Gods zegen gevraagd en onze dankbaarheid geuit voor het mogen werken in Zijn wijngaard, ieder naar zijn eigen  mogelijkheden en gaven.  Allen zijn wij werkers in die Wijngaard, allemaal met hetzelfde doel en ieder op een andere manier. De ene arbeider is de andere niet, en dat hoeft ook niet, ieder doet wat binnen  haar of zijn mogelijkheden ligt.  Vrijwilligers en beroepskrachten, samen werken we in die wijngaard want samen zijn we de kerk, samen hebben we de zorg voor de ander binnen en buiten de parochie. Dat is een groot goed want zo kan iedereen zijn/haar spiritualiteit en zijn/haar relatie met God en mensen blijven voeden.

In het team gaat onze nieuwe “arbeider” van start met zijn werkzaamheden. Diaken Everts is zich aan het inwerken in het profiel Diaconie. Zijn kantoor is in het Pastoraal Centrum aan de Van Heemstrastraat4 in Zutphen (waar ook het secretariaat is gehuisvest).

En…. er is nog meer belangrijk nieuws. Het Pastoraal Team heeft besloten om een nieuw pastoraal beleidsteam te formeren. De gesprekken hierover zijn begin dit jaar van start gegaan en het resultaat is dat we ons nu gelukkig mogen prijzen met een team bestaande uit 10 personen, die allen – zoals de Heer het in zijn Wijngaard wil – elk naar eigen gaven en talenten, gezamenlijk uitvoering geven aan de beleidsvoornemens uit het pastoraal beleidsplan.

Het “BPT” (Breed Parochieel Team) bestaat – naast de vier leden van het Pastoraal Team – uit de drie onbezoldigd diakens Theo ten Bruin, Jan van Heugten en Günther Oude Groen en de drie parochiemedewerkers Margriet te Morsche, Gerry Spekkink en Marian Storteler. Op 30 september is de viering waarin zowel onze nieuwe collega Leon Everts als het BPT als nieuw team binnen de parochie gepresenteerd worden.

Mét de oprichting van dit team hebben we de verwachting dat we beter kunnen werken aan de vele initiatieven en activiteiten die direct en indirect voortkomen uit het pastoraal beleidsplan en zijn bovendien de werkstructuur en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de onbezoldigd diakens en de parochiemedewerkers duidelijk en vastgelegd.

Zowel de drie onbezoldigd diakens als de drie parochiemedewerkers zijn inmiddels gestart met diverse werkzaamheden, zoals het begeleiden van de uitvaartvrijwilligers, inventarisatie van alle bezoekwerk in de geloofsgemeenschappen, inventarisatie van bijscholingsbehoeften, voorbereiden van Kleine Kerkgemeenschappen, onderzoek naar nieuwe vormen van (missionaire) liturgie, voortzetting van de cursus Gavengericht Werken en vele andere zaken. U zult deze mensen regelmatig tegenkomen in uw geloofsgemeenschap en wij rekenen op uw (ons bekende) hartelijkheid bij het bijstaan van deze mensen.
Tot slot:
gezamenlijk vieren, dat gaan we nóg een keer doen dit jaar:
naast de startviering in Borculo,
de presentatieviering van pastor Everts en het BPT is er op

 

dinsdag 1 november 2011

een gezamenlijke Allerheiligenviering

om 19.00 uur

in de kerk H. Johannes de Doper te Keijenborg.

Er kunnen  véél mensen in deze kerk, we hopen op een grote opkomst bij dit belangrijke hoogfeest!