Historie

Het kerkgebouw aan de Joppelaan

Deze kerk – Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming – is gesticht door Franciscus E.A. baron van Hövell tot Westerflier (1846-1926), en hij heeft kerk en pastorie geheel uit eigen beurs betaald. In het voorportaal houdt een marmeren gedenkplaat de gedachtenis aan de stichter levend. Buiten, boven de toegangsdeuren, prijkt zijn wapen.

De eerste steen werd gelegd op 4 juni 1866 (de stichter was toen 20 jaar!). Architect was H.J. Wennekers uit Zutphen. Het is een éénbeukige neogotische kerk in stukadoorstrant, hetgeen wil zeggen, dat de gewelven van stucwerk zijn en niet van steen gemetseld.

Het schip van de kerk is 32 m. lang, 13,5 m. hoog en 9 m. breed. De 41 m. hoge toren heeft een achthoekige stenen lantaarn, bekroond met frontalen en een slanke spits.

De kerk is een beschermd Rijksmonument (en de ernaast gelegen pastorie een Gemeentelijk Monument).

Sedert 27 januari 1868 is de kerk parochiekerk.

Restauratie

Tijdens de algehele restauratie in 1992/1993 is de kerk van binnen zo geschilderd, dat de sierlijke gotische lijnen prachtig uitkomen.

Een van de veertien kruiswegstaties

De veertien kruiswegstaties in haut-reliëf zijn kleine kunstwerken. De naam van de maker van deze kruisweg is helaas niet meer te achterhalen.

Boven de deuren (en het hekwerk dat portaal en kerkruimte scheidt) staat aan de zijde van de kerkruimte – dus vanuit het portaal niet te zien – een Bacchusfiguur tussen wijnranken. Een unicum in Nederland, dat zich moeilijk laat verklaren.

De lamp in het portaal alsmede de beide buitenlampen naast de hoofdingang zijn een geschenk van de leerlingen van de vlak bij de kerk gelegen St.-Bernardusschool (de “Joppe-school”), aangeboden bij gelegenheid van de restauratie van de kerk.

Een éénklaviersorgel van de orgelmaker Michaël Maarschalkerweerd werd op 29 september 1889 (Feestdag van de heilige Aartsengel Michaël) in gebruik genomen. Het was een geschenk van Jonkvrouw Rosamunde van Nispen tot Pannerden, wier wapen hoog boven in het voorfront van het orgel is opgenomen. Zij was een stiefzuster van de stichter van de kerk. Op de voorzijde van de middelste grote pijp (klein prestant 8) staat de volgende tekst: “Deze pijp is gezet door Mej. J. Sinnege, 25 september 1889”. Zij was een zuster van de vierde pastoor, H.H. Sinnege, die in Joppe pastoor was van 20 juli 1882 tot 1 juli 1892. Zij woonde met haar broer in de pastorie. In 1933 werd een elektrische windmachine aangebracht. De orgeltrapper (die ƒ 1,50 per maand ontving) werd eervol ontslagen.

Doopvont

Rechts achter in de kerk staat de fraaie doopvont, waarop in eikenhout de doop van Christus in de Jordaan staat afgebeeld. Langs de beide zijwanden van de kerk staan eikenhouten beelden: de patroonheiligen van de stichter en zijn broers: Franciscus Xaverius, Otto en Clemens; en van zijn moeder: Ernestina. Typisch is dat de twee andere beelden langs de zijwanden Mozes en Aäron voorstellen.

Op de hoeken van het oude hoofdaltaar staan nu de beelden die eertijds de opgang naar de preekstoel sieren, nl. van de H. Willibrord en van de H. Bonifatius.

Altaar

Altaar

Het middenpaneel van de oude Communiebank is bij de restauratie van de kerk de voorzijde geworden van het nieuwe Offeraltaar – het is een voorstelling van het Laatste Avondmaal.
De beide zijpanelen van de Communiebank, uitbeeldend resp. de wonderbare broodvermenigvuldiging en de openbaring van de Heer aan de leerlingen van Emmaüs zijn op de oorspronkelijke plaats gehandhaafd. Van de voormalige preekstoel, die nog maar gedeeltelijk aanwezig was, is de credens vervaardigd.

De ramen in het priesterkoor – het middelste is een geschenk van de parochianen – zijn vervaardigd door Th. Lubbers en At. Mesterom te Bunde.

Ter gelegenheid van het 50-jarig priesterfeest van em.-pastoor W.J.J. Grondhuis, in 1998, hebben de parochianen een derde klok aan de Kerk geschonken, alsmede een nieuw Mariabeeld voor het portaal van de Kerk. Dit beeld, in Zuid-Duitsland vervaardigd, is afkomstig uit Kevelaer.

Kerkhof

Entree van het kerkhof

Entree van het kerkhof

Achter onze kerk ligt de met een beukenhaag omringde idyllische begraafplaats waar al sinds het ontstaan van de geloofsgemeenschap in 1868 parochianen zijn begraven. In de loop der jaren is het qua omvang door aankoop van grond gegroeid en later gemoderniseerd.

Middenpad

Middenpad

 

Het kerkhof kenmerkt zicht door een aantal monumenten: rechts bij binnenkomst het monument voor het Ongedoopte kind (2008), in het verlengde van de entree staat het grafmonument voor de geestelijken die er begraven liggen en daarna zie je het monument van de stichter en zijn nazaten.

 

Grafmonument Braakman 1873

Grafmonument Braakman 1873

Opvallend is ook het oude grafmonument van Braakman (1873) , de eerste secretaris van het eerste kerkbestuur, die als vervanger optrad namens de toen nog jonge stichter, Frans E.A. Baron van Hövell tot Westerflier en Wezeveld. Of wat minder opvallend het graf van Gradus Jansen (1967), landarbeider en koorzanger, welke is geschonken door de parochianen. Ook staat er nog het oorspronkelijke dodenhuisje ofwel lijkenhuisje waar vroeger de overledene werd opgebaard.

Wijding Kindermonument in 2008

Wijding van het monument voor het Ongedoopte Kind ‘Geliefd en geborgen in de palm van Gods hand’

In 2008 is op 2 november – Allerzielen – het Monument voor het Ongedoopte kind onthuld en gewijd door pastoor F.G.C.M. Hogenelst. Het monument is een respectvol eerbetoon voor alle kinderen die doodgeboren of kort na de geboorte overleden zijn én niet gedoopt zijn waardoor zij volgens het toenmalige gebruik van de kerk niet in gewijde aarde begraven konden worden. De jonge kunstenaar Toon Rijkers uit Wageningen heeft op basis van de gedachte “Geliefd en geborgen in de palm van Gods hand” het beeld gemaakt uit Duitse dolomieten hardsteen. In een ronde vorm, met een vader en moeder met tussen hen in een geborgen kind is het leed liefdevol vorm gegeven.

Wijding urnenmuur

Wijding urnenmuur

De inzegening van de urnenmuur heeft op 1stePinksterdag 31 mei 2009 plaatsgevonden ook door pastoor F.G.C.M. Hogenelst. De urnenmuur bevat 36 nissen dat plaats biedt per nis voor twee urnen van 30 cm hoog en maximaal 16 cm breed.

Gerenoveerde grafzerken met op de achtergrond het lijkenhuisje

Gerenoveerde grafzerken met op de achtergrond het lijkenhuisje

In 2011 was er het grote kerkhofproject waarbij alle graven opnieuw zijn geïnventariseerd. Van de zerken die geruimd konden worden, zijn 27 markante zerken gerestaureerd en te koop aangeboden. Daarmee is het bijzondere karakter van het kerkhof met haar beeldbepalende grafmonumenten behouden. Daarnaast zijn ook alle graven van kleine paaltjes met een nummer voorzien.

Wijding Mariabeeld door pastoor Hogenelst 26-10-2014

Wijding Mariabeeld door pastoor Hogenelst 26-10-2014

Aan de achterkant van het lijkenhuisje is een open kappelletje gecreëerd. Er staan een paar bankjes om te rusten en te bidden in de nabijheid van Maria. 26 oktober 2014 is het Mariabeeld door pastoor F. Hogenelst gewijd.

Allerzielen 2014 met vicaris Cornelissen en diaken Ten Bruin

Allerzielen 2014 met vicaris Cornelissen en diaken Ten Bruin

 

Jaarlijks op Allerzielen vindt er een processie naar het kerkhof plaats waar de graven worden gewijd.

 

 

 

HH. Twaalf Apostelen 

Per 1 januari 2010 is de parochie van Joppe opgegaan in de grotere regionale parochie HH. Twaalf Apostelen. De regionale parochie komt voort uit 12 parochies van het parochieverband Graafschap Zutphen.

Pastorie

Pastorie

Op 28 mei 2011 is de grondig gerestaureerde en verbouwde pastorie ingezegend door pastoor F. Hogenelst.

Een deel van de pastorie wordt verhuurd en het andere deel zal door de geloofsgemeenschap gebruikt worden voor onder andere het gezamenlijk koffie drinken en vergaderingen. De garage is verbouwd voor het secretariaat en het oude tuinhuisje heeft plaatsgemaakt voor een schuur van de tuingroep.  In de pastorie hangt het kruis dat de pastoor de geloofsgemeenschap, namens het pastorale team heeft aangeboden ter gelegenheid van de opening van de gerestaureerde pastorie.

2018

In het jaar 2018 herdenkt en viert de geloofsgemeenschap dat de kerk 150 jaar bestaat.  In een aantal vieringen wordt hierbij stil gestaan en samen wordt het gevierd met een feest in september aanstaande d.v.