Mededelingen van de Pastoraatgroep

Allerzielen
Voor het vierde achtereenvolgende jaar kunnen wij met recht zeggen: “wat een indrukwekkende Allerzielen”. Wij willen allen die zich op welke wijze dan ook met hart en ziel hebben ingezet om deze Allerzielen, op de wijze zoals wij in Joppe onze overledenen gedenken mogelijk te maken, van harte bedanken.

Vespers
De Raad van Kerken, sinds vorig jaar het Beraad van Kerken, organiseerde jarenlang in onze kerk de vespers rond Kerst en Pasen. Op 27 november 2011 is daar voor wat betreft de locatie een eind aan gekomen. In 2012 zullen de vespers gehouden worden in de Protestantse kerk te Epse. In maart 2012 zal onze geloofsgemeenschap ook één van de 5 vespers voor Pasen organiseren. Nadere details volgen nog.

Gezinsviering
Met veel genoegen delen wij u mee dat wij een aantal ouders bereid hebben gevonden om de gezinsviering van kerstavond mede te organiseren. In de gezinsviering op kerstavond 24 december 2011 om 18.00 uur zal pastor Jaap van Kranenburg voorgaan. Wij nodigen alle kinderen in onze geloofsgemeenschap en natuurlijk ook de ouders en verdere familie van harte uit om samen de geboorte van Jezus te vieren.

Buitenkerststal
Vele jaren wordt er buiten onze kerk een prachtige kerststal gebouwd door een aantal vrijwilligers. Rondom de kerstdagen is er veel belangstelling van groot en klein voor deze levende stal. De stal wordt door een groep vrijwilligers vanaf de laatste zaterdag van november opgebouwd en het werk bestaat uit voorbereidende werkzaamheden, coördinatie van het opbouwwerk op verschillende zaterdagen maar ook onderhoud stal en verzorging van de dieren.
Wij wensen deze vrijwilligers veel succes en plezier bij het opbouwen van de kerststal.

Het jaar 2011 is al weer bijna voorbij,
het nieuwe jaar komt er aan.
Tijd om elkaar weer het beste te wensen,
tijd om even bij elkaar stil te staan.
De pastoraatsgroep en locatieraad wil iedereen bedanken
voor hun inzet in het afgelopen jaar.
We willen u fijne kerstdagen
en een goed en gezond nieuw jaar toewensen.|
Dat we mensen blijven die elkaar ook
weer in het komende jaar tot inspiratie mogen zijn.

Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar.

We kunnen elkaar persoonlijk een goed nieuw jaar toewensen op zondag 15 januari 2012. Aansluitend aan de viering van 9.30 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in het Bosrestaurant. Wij nodigen u van harte uit.