Parochiële Caritas Instelling

Doelstelling Parochiële Caritas Instelling ofwel PCI:

“Het vanuit christelijk overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de parochiële samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.”
(volgens algemeen reglement voor het bestuur van een PCI)

Zoals u weet zijn de parochiegrenzen in het Bisdom in beweging. Dit heeft geleid tot het samengaan van alle twaalf parochies in het parochieverband Graafschap/Zutphen in één nieuwe parochie HH. Twaalf Apostelen. Omdat volgens kerkelijk recht één parochie maar één PCI kan hebben, zijn de bestaande PCI’en  samengevoegd tot één nieuwe PCI, met een centraal bestuur. In maart 2011 is het decreet van de bisschop ontvangen waarin dit geregeld is. Er is nu één PCI bestuur dat (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2011 benoemd is voor onze parochie, en daar onder functioneren de lokale Caritas-werkgroepen. De leden van de werkgroepen worden overigens door het PCI-bestuur benoemd.

Deze caritasgroepen blijven functioneren zoals ze altijd al doen. Zij zetten zich in voor de mensen en groepen mensen in hun eigen gemeenschap die een (financieel) steuntje kunnen gebruiken, zoals bij activiteiten voor zieken, bejaarden en alleenstaanden. Belangrijker nog is dat zij oor en oog hebben voor de nood in hun eigen gemeenschap en handelend optreden.

Het PCI bestuur maakt het financieel mogelijk dat deze groepen kunnen functioneren en heeft tevens het beheer over de gronden die in het bezit zijn van de PCI.

In het PCI bestuur zitten:
Paul Wentink – voorzitter, Laren
Gerard Bloemenkamp – secretaris, Warnsveld
Anton Giesen – penningmeester, Ruurlo
Marijke van der Werf – contactpersoon lokale werkgroepen
Leon Everts is als diaken betrokken bij de PCI als adviseur

Het PCI bestuur zal zich inzetten om de komende jaren de werkwijze in de diverse caritasgroepen te stroomlijnen en een goede communicatie met de caritasgroepen en met het parochiebestuur te onderhouden zodat de zorg voor de medemens in onze eigen gemeenschap is gewaarborgd. Daarnaast zal het PCI bestuur de gronden en de gelden op basis van een aandachtig financieel beleid op goede wijze moeten beheren zodat de caritasgroepen gefaciliteerd kunnen worden.

Namens de PCI HH. Twaalf Apostelen, Paul Wentink