50 jaar Vastenaktie

Vastenaktie viert dit jaar een jubileum: de komende Vastenaktie-campagne, van 17 februari tot 4 april 2010, is de vijftigste Vastenaktie.

Het past bij het thema van een vijftigste Vastenaktie om niet alleen stil te staan bij wat er is gedaan in die voorbije halve eeuw, hoe Vastenaktie zich ontwikkelde, maar om ook vooruit te blikken naar hoe de wereld eruit zal zien over twintig, dertig of nog eens vijftig jaar.

“Op deze aarde is er plaats voor iedereen. De hele menselijke familie kan er de bronnen vinden voor een leven in waardigheid.’ Dat schrijft paus Benedictus XVI in zijn nieuwe rondzendbrief Caritas in Veritate van juli 2009. Het kan een samenvatting zijn van de boodschap van de Vastenaktie 2010.

De Vastenaktie 2010 gaat, onder de noemer ‘Behoud de Schepping’, in op hoe boerenfamilies in ontwikkelingslanden streven naar een beter bestaan en zich daarbij teweerstellen tegen de dreigende klimaatverandering. De gevolgen van het wereldwijde broeikaseffect raken ons vroeg of laat allemaal, maar niet allemaal gelijk, en de een vroeger dan de ander. In Malawi merken mensen nu al de gevolgen van de opwarming van de atmosfeer aan den lijve.

Voor hen gaan we ons sterk maken. Niet alleen door geld in te zamelen. Ook door stil te staan bij hoe wij zelf omgaan met schaarse hulpbronnen en met ons leefmilieu. En hoe we ons laten raken door de zorg voor een leefbare toekomst voor onszelf, mensen verder weg en hen die na ons komen.

In het weekend van 13/14 maart zal er in alle plaatselijke geloofsgemeenschappen van onze parochie, aandacht worden besteed aan de vastenaktie. In het volgende parochieblad zal u over een Bezinningsboekje en het gezamenlijke project verder worden geïnformeerd.