Een nieuw seizoen

door diaken Leon Everts

De vakantietijd loopt voor de meesten ten einde. In Zutphen hangen weer de borden met de tekst: De scholen zijn weer begonnen. Een nieuw seizoen gaat van start en de agenda’s wor-den langzamerhand weer ingevuld met vergaderingen, huisbezoeken etcetera.

Wat zijn de bijzonderheden van de maand september?
Op de allereerste plaats is dat het feest van Maria Geboorte op 8 september. In het evangelie wordt over deze geboorte weinig of niet gesproken, wel echter in apocriefe teksten. We weten dat Maria de dochter is van Anna en Joachim. De eerste bronnen die de viering van Maria’s Geboorte bevestigen dateren uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jerusalem, als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria’s moeder. In de synode van Salzburg werd het feest verplicht gesteld in 799. Met andere woorden, dit feest is dan ook bekend in de hele Latijnse Kerk. De schilderkunst, vooral de Italiaanse, heeft veel verf besteed aan Maria Geboorte. Het is een kerkelijk feest, echter bij sommige orden zoals de Cisterciënzers en de Bededictijnen gaat het om een kerkelijk hoogfeest, waarin voor hun de liturgische kleur blauw is. Deze feestdag verwijst naar het Hoogfeest van Maria’s Onbevlekte ontvangenis dat wij op 8 december vieren.

De feestdag Maria Geboorte nodigt u en mij uit om ons leven te verbinden met de Moeder van de Heer. We kunnen dat niet alleen doen met het bidden van de rozenkrans, maar ook met het dagelijks leven, door dienstbaarheid en zuiverheid. We vieren Maria Geboorte omdat zij de Moeder van God is. Om die reden wordt haar geboorte van groot belang. Zij heeft als moeder Jezus aan de wereld gegeven. Ik moet denken aan de woorden van de heilige Johannes van het Kruis: “Als je ergens geen liefde vindt, breng daar liefde en je zult er liefde vinden”. Maria gaat ons hier voor.

Voor de 8e september zijn er twee weerspreuken bekend.
            Op Maria Geboort trekken de zwaluwen voort.
            Het weer van Lieve Vrouw Geboort duurt gaarne zo vier weken voort.
Dan maar hopen dat 8 september een stralende dag wordt!  

Een tweede punt. September is een diaconale maand. De dag na Maria Geboorte, dus zondag 9 september, is de Nationale Ziekendag. In alle geloofsgemeenschappen staan wij hier in de liturgie bij stil. Op enkele locaties in het weekend van 1 en 2 september. Zieken hebben een bijzondere plaats in onze geloofsgemeenschap. Wij bidden dikwijls voor hen, maar zij op hun beurt voor de kerk en de geloofsgemeenschap. Onze aandacht voor de zieken in onze gemeenschap wordt door de bezoekersgroepen gedragen. Maar mag ik ook u vragen om deze zondag te wijden aan de zieken in onze parochie, in onze eigen families en misschien zieken bij u in de buurt. Als daad van liefde en barmhartigheid. 

Het derde punt betreft de Vredesweek die loopt van 15 september tot en met 23 september. De Vredesweek 2012 heeft als motto Powered by Peace en wil een einde aan geweld en onrecht rond het delven van grondstoffen. Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede. In verschillende geloofsgemeenschappen staan wij hier in de liturgie bij stil.

Ik wens u een goede start voor het nieuwe seizoen. Gods zegen hiervoor.