Oog, oor en hart van de parochie

Wie heeft interesse om deel te nemen aan de pastoraatsgroep?
Vanaf april 2007 hebben wij in onze geloofsgemeenschap een actieve en enthousiaste pastoraatsgroep bestaande uit 5 leden. Na een termijn van 4 jaar kunnen de leden volgens een rooster van aftreden terugtreden uit de pastoraatsgroep.

In het voorjaar van 2012 is dit nu ook het geval. Greet van Tongeren heeft aangegeven te willen stoppen met het lidmaatschap van de pastoraatsgroep.

Onze vraag is: wie heeft interesse om deel te nemen aan de pastoraatsgroep?

Wat is de pastoraatsgroep?
De pastoraatsgroep is de groep die er mee zorg voor draagt dat het (pastoraal) beleid van de parochie in de lokale geloofsgemeenschap uitgevoerd wordt, en die daarmee zichtbaar maakt dat de leden hun aandeel in de pastorale zorg dragen. De pastoraatsgroep draagt er mee zorg voor dat het werkplan van de plaatselijke geloofsgemeenschap wordt uitgevoerd. De pastoraatsgroep fungeert daartoe als contact en als zichtbaar aanspreekpunt in en voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij koppelt hetgeen in de geloofsgemeenschap leeft terug naar het pastoraal team. De pastoraatsgroep stemt in overleg met andere betrokkenen in de parochie de activiteiten in de plaatselijke geloofsgemeenschap op elkaar af.

De eindverantwoordelijkheid voor de pastorale zorg en het pastorale beleid in de parochie en de lokale geloofsgemeenschappen berust bij de pastoor, met medewerking van de andere leden van het pastoraal team. De leden van het pastoraal team maken geen deel uit van de pastoraatsgroep.

Samenstelling en werkwijze pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep bestaat uit 5 personen . Leden van de pastoraatsgroep komen uit de eigen geloofsgemeenschap en zijn specifiek toegerust voor hun taak. Zij worden in overleg met het pastoraal team benoemd door het parochiebestuur. Zij vervullen hun functie gedurende maximaal tweemaal vier jaar.

Leden van de pastoraatsgroep dienen praktiserend rooms-katholiek te zijn, de leer van de Kerk te onderschrijven en een levensstaat te voeren die daarmee overeenstemt. Een lid van de pastoraatsgroep is bereid zich wezenlijk in te zetten voor de geloofsgemeenschap. De pastoraatsgroep bepaalt zelf de onderlinge verdeling van taken.

Mocht u belangstelling of nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Willem Achtereekte (voorzitter pastoraatsgroep) op telefoonnummer: 06-14892816 of via mail: [email protected].

Natuurlijk kunt u ook terecht bij de overige leden van de pastoraatsgroep.