Oproep: Ideeën voor de HH. Twaalf Apostelen

De parochie HH. Twaalf Apostelen is op 1 januari 2010 ontstaan. De parochie wordt gevormd door de 12 geloofsgemeenschappen. De jaren 2010 en 2011 zijn inmiddels financieel afgesloten.

Bij het tot stand komen van de parochie HH. Twaalf Apostelen is als uitgangspunt geformuleerd dat de afzonderlijke geloofsgemeenschappen bestaansrecht hebben zolang:
– er voldoende kerkgangers zijn;
– er voldoende vrijwilligers zijn om de lokale geloofsgemeenschap te laten functioneren;
– de geloofsgemeenschap in financiële zin zichzelf kan bedruipen.

Om financieel zicht te houden op de gang van zaken van de afzonderlijke geloofsgemeenschappen is er per geloofsgemeenschap een aparte administratie. De penningmeester van uw geloofsgemeenschap heeft inzage in alle boekingen die ten laste van uw geloofsgemeenschap komen. Alle opbrengsten (kerkbijdragen, misintenties, opbrengsten uit bezittingen en beleggingen etc.) worden toegerekend aan de geloofsgemeenschap die hiervoor inspanningen verricht dan wel het bezit heeft ingebracht in de HH. Twaalf Apostelen. De kosten van het pastoraat (met name de personeelskosten) worden net als voor de fusie via een vaste verdeelsleutel doorbelast aan de geloofsgemeenschappen; de overige kosten zijn veelal de directe kosten die samenhangen met de lokale activiteiten en het kerkgebouw.

Over de hele lijn zien we dat het moeilijk is het niveau van de opbrengsten vast te houden. De kerkbijdragen zijn de belangrijkste inkomstenbron van de geloofsgemeenschappen. Deze kerkbijdragen zijn de laatste 3 jaar teruggelopen met circa 15%. De kosten hebben veelal een vast karakter. Het is duidelijk dat het geen goede ontwikkeling is dat de verhouding tussen opbrengsten en kosten uit de pas gaat lopen.

Het parochiebestuur wil vasthouden aan het uitgangspunt zoals bij het tot stand komen van de parochie is gehanteerd, namelijk dat een geloofsgemeenschap zich in financiële zin staande moet kunnen houden. Zolang dit in combinatie met de 2 andere uitgangspunten aan de orde is heeft de geloofsgemeenschap bestaansrecht en blijft zij als aparte geloofsgemeenschap binnen de parochie bestaan.

De financiële ontwikkeling van de afgelopen jaren is niet los te zien van de algemene tendens in Nederland met betrekking tot de positie van de kerk en in het bijzonder die van R.K. Kerk (vergrijzing, teruglopend kerkbezoek, teruglopend ledenaantal, schandalen etc.). Dit staat haaks op de hang naar spiritualiteit en diepgang. Deze hang naar spiritualiteit is duidelijk aanwezig. De uitdaging voor ons allen is, is om vormen te vinden waarbij wij mensen echt weten te raken. Wat kan het geloof voor ’n ieder van ons betekenen? Hoe kan het geloof je leven verrijken? De geloofsgemeenschappen, met steun van de pastores en de pastoraatsgroepen, zijn met vallen en opstaan bezig om hier inhoud aan te geven.

Aan ons allen (bestuurders, vrijwilligers binnen de 12 geloofsgemeenschappen, maar ook alle, letterlijk alle, parochianen) de uitdaging om dit financieel ook mogelijk te maken. In dit kader is vanuit het overleg in april 2012 van het parochiebestuur met de voorzitters en penningmeesters van de locatieraden van alle geloofsgemeenschappen het initiatief ontstaan om in 2012 te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de opbrengsten van de actie kerkbalans (de kerkbijdragen van de parochianen) voor uw geloofsgemeenschap te verhogen. Dat is noodzakelijk.

Daarbij zijn uw hulp en uw ideeën niet alleen noodzakelijk maar ook zeer welkom!

Uw ideeën kunt u mailen naar [email protected]

Namens het Parochiebestuur, mei 2012

Piet-Hein Cremers (vice-voorzitter)
Gerard Stolwijk (penningmeester)