Nieuwjaarstoespraak zondag 11 januari 2015 in het Bosrestaurant Joppe

Zalig Nieuwjaar !

Zalig Nieuwjaar !

Op dit moment realiseer ik mij dat ik gebruik had kunnen maken van een deel van de nieuwe geluidsinstallatie die wij vorig jaar hebben aangeschaft. Maar goed, volgende keer beter. Ik hoop dat u mij goed kunt verstaan.

Welkom namens de locatieraad en pastoraatsgroep op deze nieuwjaarsreceptie van de geloofsgemeenschap Joppe. Fijn dat u er allemaal bent en ik heet speciaal welkom onze pastoor Hogenelst. Kort voor deze toespraak vertelde de pastoor dat hij zo dadelijk alle tafels langs gaat om iedereen de hand te drukken en persoonlijk te woord te staan.

Wij hebben vorig jaar afscheid moeten nemen van een groot aantal parochianen die niet meer onder ons zijn en ik wil u vragen daar letterlijk bij stil te staan. Ik wil u vragen voor zover u dat kunt te gaan staan voor een ogenblik stilte waarbij wij denken aan de overledenen uit Joppe.

De pastoor heeft in zijn preek al stil gestaan bij het nieuwe jaar en ontwikkelingen in ons land en de wereld. Ik wil mij beperken tot Joppe en u meenemen in een aantal high lights.

Zoals al aangegeven hebben wij een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft en deze installatie zorgt voor een behoorlijke verbetering van het geluid. Er dienen nog een aantal zaken te worden ingeregeld qua geluid gezien de ervaringen van het Kindje Wiegen. Komt vast goed!

In 2014 zijn een aantal leden van de pastoraatsgroep en locatieraad herbenoemd nadat zij 4 jaar als vrijwilligers in deze besturen hebben gezeten. Niet iedereen gaat voor de volledige volgende 4 jaar. Ik ben zelf lid van zowel de pastoraatsgroep en de locatieraad en stop per 01-02-2015 met laatstgenoemd bestuur. Mijn taak wordt overgenomen door de heer Peter Wolbert, thans al lid van de pastoraatsgroep. Wij wensen hem veel succes.

In 2014 zijn wij vol energie verder gegaan met het cluster waar wij deel van uitmaken, te weten naast Joppe de geloofsgemeenschappen Vorden, Lochem en Zutphen. Zichtbaar is de coördinatie van de Eerste Heilige Communie (EHC). Nadat er een communieviering in Vorden en Lochem is geweest heeft het cluster besloten de volgende communieviering in Joppe organiseren gezien het grote aantal aanmelding voor de EHC vanuit Joppe. De pastoor heeft zijn toestemming gegeven mits het organisatorisch rond komt. Daar gaan natuurlijk voor!

In 2014 werd er voor de eerste keer een bijscholing van vrijwilligers georganiseerd door de parochie. Dit keer voor de lectoren en lekenvoorgangers. Zij hebben op drie avonden een bijscholing gehad in het voorlezen van de lezingen, voorbeden en mededelingen.

Wij hebben 2014 afgesloten met geweldige kerstvieringen. Op kerstavond was er een familieviering en een, laat ik maar noemen, volwassenenviering. Beide vieringen in een uitpuilende kerk. Er moesten bij de familievieringen vele gezinnen worden teleurgesteld omdat het gewoon te vol werd. Het zou te overwegen zijn om in plaats van 1 op te schalen naar 2 familievieringen op kerstavond naast de late avondviering. Op eerste Kerstdag was de viering redelijk bezet, mede door de drukke kerstavondvieringen. Bij het Kindje Wiegen was sprake van een onverwachts grote opkomst. Ik was voor het eerst aanwezig met mijn kinderen en kleindochter en werd overrompeld door de belangstelling. Meer dan 85 kinderen waren present bij het kerstverhaal en knutselmoment. Er werden kerstliedjes gezongen in een volle kerk en daarbuiten was er sprake van drukte rondom de buitenkerststal.

De overweldigende belangstelling voor de kerstavondvieringen en Kindje Wiegen vraagt om een goede evaluatie en programmering voor aanstaande kerst.

Tijden de kerstvieringen werd er, als vanouds, gecollecteerd voor de armen in onze dorpen. Onze geloofsgemeenschap maakt deel uit van het bestuur van de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden in de voormalige burgerlijke gemeente Gorssel (ISBN) en deze stichting coördineert de hulpvragen en zorgt dat het geld goed terecht komt. Er werd € 1600,00 opgehaald en dit bedrag komt geheel ten goede aan deze organisatie. Velen van u zullen een bijdrage hebben geleverd en ik dank u namens de armen in onze dorpen.

Nu staan we aan het begin van 2015 en zoals ik net al memoreerde zal er een bestuurswisseling zijn in de locatieraad. Op het gebied van de werkgroepen kan ik u meedelen dat er, naast het vertrek van een aantal vrijwilligers, zich nieuwe vrijwilligers melden. Eerst incidenteel een taak, dan meekijken bij een overleg en vervolgens aanmelding voor een vrijwilligerstaak. Gaat de goede kant op!

Dit jaar weer een bijscholing zijn voor de voorgangers uit Joppe. Pien Abeln en ik zullen gedurende drie avonden worden bijgeschoold in het maken en uitspreken van een overweging.

Tot slot wil ik u namens de locatieraad en pastoraatsgroep alle goeds voor 2015, geluk en gezondheid voor u en uw geliefden toewensen. De leden van onze geloofsgemeenschap die het jaar in minder gelukkige omstandigheden op het gebied van gezondheid of anderszins zijn begonnen wens ik toe dat zij kracht mogen putten uit de lezingen van de zondagen met name het Evangelie van Onze Heer, dit jaar volgens Marcus.
Ik wens u alle goeds en een Zalig Nieuwjaar!

groet,
Willem Achtereekte
(voorzitter pastoraatsgroep)