Terugblik jaarlijkse brunch

Mgr Hoogenboom groet parochianen na afloop van de viering

Mgr. Hoogenboom groet parochianen na afloop van de viering

De zonnige zondag begon met een mooi gezongen viering, waarin Mgr. Hoogenboom met diaken Th. Ten Bruin voorgingen en waarin we het hoogfeest en patroonsfeest van Maria Tenhemelopneming (Feestdag 15 augustus) vierden. Na afloop van de viering schudt Mgr. Hoogenboom een ieder hartelijk de hand waarna hij naar Zutphen vertrekt om ook daar voor te gaan in de Heilige Mis. Diaken Ten Bruin reist af naar Keijenborg voor nog een viering.

De brunch
Voor de vele vrijwilligers en parochianen is er de jaarlijkse brunch, als dank voor ieders inzet op welke wijze dan ook. Er is koffie en broodjes. De opkomst is goed en het is gezellig elkaar weer ontmoeten.
De volgende sprekers nemen achtereenvolgens het woord: de heren Jan Wagenmans, Jan Roes, Henk Brandjes en Paul Wijnands en tot slot mevrouw Germaine Wijnands.

Jan Roes en Jan Wagenmans

Jan Roes en Jan Wagenmans

Hartelijk welkom
De voorzitter van de Locatieraad, de heer Jan Wagenmans heet allen van hartelijk welkom.

Financiën

Jan Roes, penningmeester vertelt dat het resultaat van het jaar 2015 positief is. De inkomsten waren hoger dan gepland door extra inkomsten van grafrechten en verkoop van zerken voor een som van € 18.000 en de bijdrage van parochianen, helaas als gevolg van de vele begrafenissen in het jaar, ad € 21.000. Het gevolg is dat we minder parochianen hebben en daardoor minder inkomsten in de toekomst. Daarnaast zijn de personeelskosten lager omdat er 1 priester minder is bij de parochie HH. Twaalf Apostelen. Hopelijk komt er spoedig een priester bij. Al met al dienen we zuinig te blijven en hebben we  de bijdragen van eenieder nodig. Meer informatie vindt u in de bijlage [PDF].

Henk Brandjes

Henk Brandjes

Tuingroep
Henk Brandjes, kerkhofbeheerder doet een oproep namens de Tuingroep voor extra hulp voor het onderhoud van het kerkhof en tuin rondom de kerk en pastorie. Elke woensdagmiddag komt de tuingroep samen om iets aan te pakken. Naast samen werken is er ook tijd voor gezelligheid. Belangstellenden zijn van harte welkom. 

Paul Wijnands

Paul Wijnands

Stichting Vrienden van de Kerk
Paul Wijnands, voorzitter van Stichting vrienden van de Rooms Katholieke kerk te Joppe, memoreert aan de onlangs verzonden brief waarin verzocht is om een donatie te doen. De respons is boven verwachting goed. In korte tijd hebben al 41  personen een gift toegekend en mocht de stichting  reeds € 5750 ontvangen. De doelen die de Vriendenstichting zich voorstelt voor de komende periode tot de viering van het 150-jarig bestaan van de Joppekerk in 2018 te helpen realiseren zijn:

  1. Onderhoud kerkklokken
  2. Onderhoud orgel
  3. Verlichting gebrandschilderde ramen achter het priesterkoor
  4. Multimediaal projectiescherm

Onder dankzegging aan degenen die de Vriendenstichting reeds van een donatie hebben voorzien roept de stichtingsvoorzitter een ieder op dat voorbeeld te volgen. Men kan voor meer informatie terecht bij de secretaris van de Vriendenstichting, Henk Brandjes.

Germaine Wijnands overhandigt de paaskaars aan Bertus Haarman

Germaine Wijnands overhandigt de paaskaars aan Bertus Haarman

De paaskaars
We kennen in Joppe de mooie traditie om de paaskaars van het voorafgaande jaar te schenken aan een vrijwilliger die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor onze geloofsgemeenschap.
Dit jaar heeft de pastoraatsgroep éénstemmig voor Bertus Haarman gekozen. Een man uit het goede hout gesneden, een man uit een stuk, een gelovig mens.  Al van jongs af aan sterk met onze kerk verbonden, in beroepsmatige zin regelmatig zijn steentje bijgedragen aan verbouwingen van de Wingerd en de pastorie en in figuurlijke zin zijn bijdrage geleverd als lid van het kerkbestuur vóór de fusie en van de pastoraatsgroep tot heden. Hij  is voor ons de band met het Joppe van vroeger en nu. Bertus ventileert in alle bescheidenheid  zijn gezonde nuchtere kijk op het  leven, we hopen dat hij onze dierbare club nog lang blijft versterken. Germaine Wijnands wenst Bertus toe dat de paaskaars hem en zijn gezin nog lang moge verlichten.

Dat de Paaskaars hem en zijn gezin nog lang moge verlichten

Dat de paaskaars hem en zijn gezin nog lang moge verlichten.

Gemoedelijk samenzijn !

Gemoedelijk samenzijn !