Rozenkransgebed

rozenkransOp een viertal dinsdagavonden 6, 13, 20 en 27 oktober om 19.00 uur bent u wederom van harte welkom voor het bidden van de Rozenkrans in onze kerk.

We sluiten hiermee aan bij de uitnodiging van de kerk, stil te staan bij de geheimen van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle en de lichtende geheimen. We bidden tot Maria, zij is immers de Moeder van de Heer, zijn Moeder, onze Moeder. In het bidden van de Rozenkrans overwegen wij de rijkdom van het evangelie.

U bent van harte welkom! Echter ook zonder eigen Rozenkrans bent u welkom om mee te bidden, te mediteren, te luisteren, kortom aanwezig te zijn.

Tijd:  19.00 uur
Voorganger: de heer W. Achtereekte

Maria schenkt de Rozenkrans aan St. Dominicus

In de Rooms-Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd aan de Rozenkrans. De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober. Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571. Hij had de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571) toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans. Volgens een legende was de Rozenkrans een geschenk van de Heilige Maagd Maria aan Sint Dominicus (1170-1221), stichter van de dominicanen. Maria zou de rozenkrans hebben gegeven als wapen in zijn strijd tegen de Albigenzen. Het rozenkransgebed werd gepropageerd door de Orde der Dominicanen, waartoe Pius V zelf ook toe behoorde.


Handleiding tot het bidden van een rozenkrans:

Een Rozenkrans is een gebedssnoer in gebruik in de Katholieke Kerk en deze bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en het wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader en het Weesgegroet door de rozenkrans te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven en lijden van Jezus overwogen, alsmede de verrijzenis. De Rozenkrans dankt haar naam, volgens de katholieke overlevering, aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een Weesgegroet wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is, zo heet het, voor haar een kroon van rozen.

I. Kruisteken
Het bidden van de rozenkrans begint met het maken van het kruisteken en de woorden:
“In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”

II. Geloofsbelijdenis en lofprijzing
Dan volgen – op het kruis van het gebedssnoer -de geloofsbelijdenis en de lofprijzing van de drie-ene God:
“Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enig Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
en geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven. Amen.”

“Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.”

III. Onze Vader
Bij de eerste grote kraal die volgt na het kruis wordt het Onze Vader gebeden:
“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.”

IV. Drie maal Weesgegroet
Dan volgen drie kralen voor drie maal het Weesgegroet, ter ere van Maria in haar relatie tot de drie Goddelijke personen binnen de drie-eenheid:

‘Dochter van God de Vader’,
“Wees gegroet Maria
vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.”

“Moeder van God de Zoon.”
“Wees gegroet Maria … enz.”

“Bruid van God, de heilige Geest.
“Wees gegroet Maria … enz.”

V. Tientjes
Dan volgt nog de lofprijzing (“Eer aan de Vader … enz.”) waarna – op de volgende grote kraal – met het Onze Vader het bidden van de eigenlijke rozenkrans begint:
Op de kleine kralen wordt telkens een Weesgegroet gebeden. Een reeks van tien, een ‘tientje’, wordt besloten met de lofprijzing, gevolgd door het Onze Vader (grote kraal) als begin van het volgende tientje, enz.

VI. Slot
Het rozenkransgebed wordt gevolgd door het kruisteken en de woorden “In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.”

VII. Geheimen
Aan het luidop gezegde gebed dienen op de daarvoor bestemde plekken de hieronder genoemde geheimen toegevoegd te worden. Bij het bidden in het openbaar moeten de geheimen uitgesproken worden. Bij het persoonlijk gebed is het voldoende dat de gelovige aan het luidop gezegde gebed de overwegingen van de geheimen in stilte toevoegt.

Blijde Geheimen (maandag en zaterdag):

 • De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
 • Maria bezoekt haar nicht Elisabet.
 • Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
 • Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
 • Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag):

 • Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
 • Jezus wordt gegeseld.
 • Jezus wordt met doornen gekroond.
 • Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
 • Jezus sterft aan het kruis.

Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag):

 • Jezus verrijst uit de doden.
 • Jezus stijgt op ten hemel.
 • De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
 • Maria wordt in de hemel opgenomen.
 • Maria wordt in de hemel gekroond.

Geheimen van het Licht (donderdag):

 • De doop van Jezus in de Jordaan.
 • De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
 • Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
 • De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
 • Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.Bron: RKK.nl