Bidden

Noveen tot het Heilig Hart
volgens Jezus’woorden in het Evangelie

I _ Mijn Jezus, die gezegd heeft: “Voorwaar
ik zeg u, bidt en ge zult verkrijgen, zoekt en ge
zult vinden, klopt en u zal worden opgedaan
zie ik klop, ik zoek, ik bid om de genade …

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren
en breng ons niet
in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu,
en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen

II_O mijn Jezus die gezegd heeft: “Voorwaar
ik zeg u, alles wat ge de Vader in mijn naam
zult vragen, zal Hij u geven“, zie, in
Uw naam smeek ik de Vader om de genade…

Onze Vader. Wees gegroet. Eer aan de Vader.

III_O mijn Jezus die gezegd heeft: “Voorwaar,
ik zeg u, hemel en aarde zullen vergaan,
maar mijn woorden zullen niet vergaan”,
steunend op de onfeilbaarheid van Uw woorden,
smeek ik U om de genade…

Onze Vader. Wees gegroet. Eer aan de Vader.

 “Bidden is Gods Aanwezigheid ervaren en vertrouwen op Zijn Voorzienigheid.”